A website by and for DiASBytes - Algemene - en verkoopsvoorwaarden

In close connection with: 

cac.JPG

Algemene Voorwaarden

De algemene verkoop- en betalingsvoorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de
klant.


1. De goederen en/of diensten worden, respectievelijk werden, geleverd zoals omschreven op de bestelbon en/of de factuur. Bij gebreke aan
overeenstemming tussen bestelbon en factuur heeft de factuur voorrang op de bestelbon.


2. Geen enkele verbintenis aangegaan door een personeelslid van onze vennootschap, een vertegenwoordiger of een agent, verbindt onze
vennootschap, zolang onze vennootschap een dergelijke verbintenis niet schriftelijk en uitdrukkelijk heeft aanvaard.
Elke wijziging aan de overeenkomst tussen onze vennootschap en de klant moet, om geldig te zijn, het voorwerp hebben uitgemaakt van
een schriftelijke en uitdrukkelijke aanvaarding door onze vennootschap.


3. De voorziene leveringstermijnen zijn louter indicatief en verbinden onze vennootschap niet. Onze vennootschap verbindt er zich toe alles in
het werk te stellen om de goederen en/of diensten binnen de voorziene leveringstermijnen te leveren, doch vertraging in de levering kan
nooit grond opleveren voor welkdanige vordering van de klant opzichtens onze vennootschap ook.


4. Onze vennootschap is gerechtigd om van rechtswege de ontbinding van de overeenkomst met de klant vast te stellen in geval van
overmacht. Overmacht is elke toevallige of plotse gebeurtenis welke zonder toedoen van onze vennootschap is voorgevallen en die onze
vennootschap in de onmogelijkheid brengt haar verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst uit te voeren. Er is ondermeer sprake van
overmacht in geval van laattijdige levering door een toeleverancier, een epidemie onder het personeel, staking, mobilisatie, oorlog,
natuurrampen, gebeurtenissen die de normale werking van onze vennootschap of haar bevoorrading onmogelijk maken, enzovoort.


5. Klachten met betrekking tot geleverde materiële en/of immateriële koopwaar, hetzij goederen en/of diensten, dienen binnen de acht dagen
na levering en/of installatie, schriftelijk en gemotiveerd gedeponeerd te zijn op de zetel van onze vennootschap. De termijn van acht dagen is
een vervaltermijn.
Klachten met betrekking tot verborgen gebreken dienen binnen de acht dagen na de ontdekking ervan schriftelijk en gemotiveerd
gedeponeerd te zijn op de zetel van de vennootschap. De termijn van acht dagen is een vervaltermijn.
De bewijslast inzake het respecteren van de termijn binnen de welke de klacht gedeponeerde dient te zijn gedeponeerd bij onze
vennootschap ligt bij de klant.
Ingeval een klacht gegrond is heeft onze vennootschap steeds het recht om een keuze te maken tussen vervanging, herstelling of
terugname van de goederen tegen terugbetaling van de prijs.


6. Onze prijzen zijn, materiaal franco aan huis geleverd, netto, exclusief B.T.W. en/of eventuele andere taksen, heffingen, belastingen en
vrachtkosten, berekend.


7. Elke bestelling met een waarde minder dan € 100,00 zal aanleiding geven tot een meerprijs van € 25,00 ter gedeeltelijke dekking van de
administratieve kosten die de uitvoering van een dergelijke bestelling met zich meebrengt.


8.1. Onze facturen zijn contant betaalbaar, d.i. binnen de 10 dagen na factuurdatum door overschrijving van het factuurbedrag op één van de
voorzijde van de factuur aangeduide financiële rekeningen.


8.2. Indien een factuur op de vervaldag niet betaald is, zal er van rechtswege een intrest verschuldigd zijn berekend in toepassing van artikel 5
van de Belgische Wet Betalingsachterstand Handelstransacties van 02/08/2002 in uitvoering van de Europese Richtlijn nr. 2000/35 van
29/06/2000 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties (Belgisch Staatsblad 07/08/2002). De van
rechtswege toegepaste intrestvoet is gelijk aan de referentie-intrestvoet, vermeerderd met 7 procentpunten en afgerond tot het hogere halve
procentpunt, doch met een minimum van 10 %. De referentie-intrestvoet is deze die door de Europese Centrale Bank wordt toegepast voor
basisherfinancieringstransacties. De van toepassing zijnde wettelijke intrestvoet en iedere wijziging daarvan wordt door de Belgische
Minister van Financiën medegedeeld via een bericht in het Belgisch Staatsblad.


8.3. Indien bovendien de factuur binnen de vijftien dagen na het verstrijken van de vervaldag niet is betaald is er door de klant van rechtswege,
zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een bijkomende forfaitaire vergoeding uit hoofde van buitengerechtelijke invorderingkosten
veroorzaakt door de niet betaling verschuldigd. Deze vergoeding is een getrapte vergoeding, ze beloopt 10 % op de eerste schijf van €
25.000,00, 7,5 % tussen de € 25.001,00 en € 50.000,00 en 5 % vanaf € 50.001,00. Deze vergoeding doet geen afbreuk aan het recht van
de vennootschap om een vergoeding te vorderen voor de gerechtelijke invorderingskosten veroorzaakt door de niet betaling.


9. De vennootschap behoudt zich het recht voor om leveringen en/of dienstverlening tegen rembours uit te voeren, wanneer er lastens de klant
vervallen facturen open staan.


10. De vennootschap blijft eigenaar van de geleverde goederen tot volledige betaling ervan. De koper verbindt er zich toe de geleverde
goederen niet te vervreemden, te verhuren, in pand te geven of er op gelijk welke wijze over te beschikken alvorens volledige betaling.
Wanneer de vennootschap toepassing wenst te maken van haar eigendomsvoorbehoud hoeft zij géén vordering in rechte te stellen en
volstaat het dat zij zich tot de koper, de vereffenaar of de curator wendt met de ondubbelzinnige mededeling dat zij haar recht op
terugvordering wenst uit te oefenen. In geval van uitoefening van haar eigendomsvoorbehoud heeft de vennootschap het recht de kosten
van terugvordering en de eventuele minwaarde die de goederen sinds de levering hebben ondergaan terug te vorderen. In voorkomend
geval heeft de vennootschap bovendien het recht de wanbetaling te aanzien als een contractbreuk en uit hoofde daarvan een
schadevergoeding te vorderen van 20 % op de verkoopprijs.


11. De koper heeft te allen tijde het recht de door haar bestelde goederen en/of diensten te annuleren, mits zij aan de vennootschap een
schadevergoeding betaalt t.b.v. 20 % op de verkoopprijs, respectievelijk de contractprijs, onverminderd het recht van de vennootschap om in
voorkomend geval, uit hoofde van artikel 1794 Burgerlijk Wetboek schadeloosstelling te eisen voor al haar uitgaven, al haar arbeid en alles
wat zij bij de aanneming had kunnen winnen.


12. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat alle overeenkomsten tussen hen uitsluitend aan het Belgisch recht onderworpen zijn. De
Rechtbanken in het gerechtelijk arrondissement Gent, afdeling Oudenaarde zijn de enige bevoegde Rechtbanken om te oordelen in geval
van conflict tussen partijen.

Download in PDF